V Polsku existuje řada oblastí, které nelze snadno a rychle připojit k distribuční soustavě zemního plynu. Nejčastěji je to komplikované z důvodu rozlehlosti dané oblasti, neupravené vlastnické situaci, nebo velkých investičních nákladů. Za takové situace je ekonomicky zajímavou alternativou plynofikace v moderní technologii zkapalněného zemního plynu. Za tímto účelem je budována stanice na zpětné zplyňování LNG a plynová síť, ke které jsou připojeny veřejné budovy, podniky a obyvatele.

Stanice je tichá a bezemisní, a díky tomu je příznivá životnímu prostředí. Zkapalněný zemní plyn je do ní dodáván autocisternami. Po změně skupenství na plynný je zasílán do distribučně-rozvodné sítě zavedené v celé obci.

Vybudování plynové sítě má vliv na nárůst zájmu investorů o danou oblast, především pokud se jedná o průmyslové závody různého druhu, jelikož zemní plyn je v případě mnoha průmyslových technologií nezbytný ve výrobních procesech. Ceny plynu jsou ve srovnání s cenami alternativních paliv atraktivní, a dodatečně na jejich výši pro spotřebitele dohlíží Energetický regulační úřad, což odběratelům poskytuje plný pocit bezpečí a komfort využívání tohoto ekologického zdroje energie.
Neváhejte ve věci plynofikace regionu kontaktovat jak zástupce územní samosprávy, tak i zástupce obyvatel. Naši poradci Vám předloží podrobný plán takové investice.

 

Rozsah služeb společnosti Novatek Green Energy:

  • Příprava a realizace plynofikace regionů Polska (města, obce, okresy);

  • Realizace a výstavba zařízení na zpětné zplyňování LNG;

  • Obchod a distribuce plynu LNG ke koncovým odběratelům.

Novatek Polska se zabývá komplexní realizací investic – od provedení změn v místním územním plánu, přes získání rozhodnutí o podmínkách zástavby a obhospodaření terénu, projektování, až po získání stavebního povolení, realizaci výstavby a získání kolaudačního rozhodnutí. Veškeré práce zahrnují technická, ekonomická a finanční řešení.

  

Schéma stanice na zpětné zplyňování LNG 

 

Schéma stanice na zpětné zplyňování LNG 

  

1. Kryogenní cisterna
Plyn LNG je ze závodu na zkapalnění dodáván do stanic na zpětné zplyňování ve speciálních kryogenních cisternách, které během přepravy udržují nízkou teplotu zkapalněného plynu. 
2. Kryogenní nádrže
Horizontální nebo vertikální o objemech od 30 m3 do cca 100 m3. Slouží ke skladování plynu ve zkapalněné podobě. 
3. Atmosférické odpařovače
Slouží ke změně skupenství z kapalného na plynné, a jejich výkonnost je určována na základě potřeby zařízení odběratele. 
4. Redukční a měřící stanice
Je využívána za účelem dosažení požadovaných parametrů plynu. Ve stanice dochází k zahřátí plynu, přefiltrování, a následně je tlak redukován na požadovanou hodnotu. Plynoměr měří plyn zakoupený zákazníkem v Nm3, proto je postup vyúčtování za spotřebovaný plyn téměř totožná jako v případě odběru plynu z tuzemské distribuční soustavy. 
5. Odorizační zařízení

Slouží k odorizaci plynu sloučeninou THT (tetrahydrothiofen), která má charakteristickou a trvalou vůni.