ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ INTERNETOVÝCH STRÁNEK NOVATEK Green Energy Sp. z o.o.

„www.novatek.pl”

Pro zajištění bezpečnosti uživatelů a objasnění potřeby, nutnosti a zásad zpracování osobních údajů a dalších informací týkajících se uživatelů internetových stránek Novatek Green Energy sp. z o.o. („Uživatel”), Novatek Green Energy sp. z o.o. zavádí zásady ochrany osobních údajů (dále: „Ochrana osobních údajů”) s následujícím obsahem: 

§ 1
Obecná ustanovení.
1. Internetové stránky („Stránky”) jsou spravovány Novatek Green Energy sp. z o.o. („Novatek Green Energy”).
2. Novatek Green Energy je správcem údajů zpracovávaných na stránkách.
3. Novatek Green Energy věnuje veškerou péči tomu, aby zachoval důvěrnost a soukromí poskytnutých informací.
4. Současná ochrana osobních údajů formuluje aktuální zásady a politiky ochrany a zpracování osobních údajů a dalších důvěrných informací získaných od uživatelů přímo nebo nepřímo, v takovém rozsahu, v jakém je chrání právo platné na území Polské republiky, v souladu s:
1) Zákonem ze dne 29. srpna 1997 o ochraně osobních údajů;
2) Nařízením Ministerstva vnitra a státní správy ze dne 29. dubna 2004 týkající se dokumentace zpracovávání osobních údajů a technických a organizačních podmínek, jaké musí splňovat zařízení a informační systémy sloužící ke zpracování osobních údajů.
5. Pro účely ochrany osobních údajů:
a) „Osobní údaje” – jsou to všechny údaje umožňující identifikaci osoby ve smyslu zákona ze dne 29. srpna 1997 o ochraně osobních údajů;
b) „Důvěrné informace” – jedná se o veškeré údaje finanční, majetkové, osobní a jiné, které nejsou osobními údaji poskytnutými uživateli k využívání stránek Novatek Green Energy
 
§ 2
Obsah stránek Novatek Green Energy
1. Novatek Green Energy umožňuje uživatelům využívat stránky Novatek Green Energy, v souladu s tím tito poskytují Novatek Green Energy své osobní údaje a důvěrné informace.
2. Stránky Novatek Green Energy obsahují údaje a informace na které se vztahuje autorské právo a právo k průmyslovému vlastnictví, jejichž kopírování nebo používání za zásad jiných, než jsou uvedené v samostatných podmínkách, je zakázáno.
3. Stránky Novatek Green Energy obsahují obchodní známky (obchodní názvy a loga) vyhrazené Novatek Green Energy, firmami a třetími osobami.
Budou využity pouze a výlučně pro identifikaci firem a podniků, které jsou oprávněny k jejich používání.
 
§ 3
Využívání stránek Novatek Green Energy
Uživatelé jsou oprávněni využívat stránek Novatek Green Energy způsobem shodným s platným právem, příslušnými podmínkami, zásadami občanského soužití a za dodržování práv a ctění majetku třetích osob a práva na duševní vlastnictví.
Všichni uživatelé se zavazují dodržovat zákaz zneužívání prostředků elektronické komunikace, včetně nedodávání do nebo přes stránky Novatek Green Energy obsah s nezákonným charakterem, a také obsah vyvolávající odchylky nebo přetížení stránek Novatek Green Energy nebo systémů jiných subjektů využívajících stránky Novatek Green Energy.
 
§ 4
Shromažďování a zpracovávání osobních údajů a důvěrných informací
Zajištění.
1. V souladu se zpřístupněním stránek Novatek Green Energy, využívá Novatek Green Energy osobních údajů a důvěrných informací poskytnutých dobrovolně uživatelem k účelům spojeným se stránkami Novatek Green Energy, uvedených v zásadách ochrany osobních údajů.
2. V případě poskytnutí jakýchkoliv osobních údajů vyjadřují uživatelé souhlas s jejich zpracováním Novatek Green Energy za účely spojenými s využíváním stránek Novatek Green Energy, konkrétně pro účely marketingu (např. podávání informací o nových nabídkách, produktech a službách).
Zároveň uživatelé vyjadřují souhlas k zasílání materiálů týkajících se jiných služeb poskytovaných Novatek Green Energy.
3. V případě poskytnutí důvěrných informací Novatek Green Energy vyjadřují uživatelé souhlas k jejich zpracování Novatek Green Energy za účelem spojeným s poskytováním služeb stránek Novatek Green Energy, konkrétně k reklamním a marketingovým účelům a k poskytování informací o službách a nabídkách poskytovaných Novatek Green Energy.
4. Novatek Green Energy zpracovává osobní údaje a důvěrné informace za dodržování soukromí osob, jejichž údaje jsou zpracovávány a s nejvyšší péčí o bezpečnost zpracovávaných údajů.
Novatek Green Energy vyvinul veškerá právem předpokládaná opatření směřující k zabezpečení souboru osobních údajů a důvěrných informací, které mu byly svěřeny ke zpracování, v tom především:
1) používá technické a organizační prostředky zajišťující ochranu zpracovávaných osobních údajů a důvěrných informací, které odpovídají nebezpečím a kategoriím dat, na něž se ochrana vztahuje;
2) chrání osobní údaje a důvěrné informace před jejich zpřístupněním nepovolaným osobám, získáním nepovolanými osobami, zpracováním za porušení zákona a změnou, ztrátou, poškozením nebo zničením;
3) vede dokumentaci popisující způsob zpracování osobních dat a důvěrných informací a prostředky, uvedené výše;
4) určí správce bezpečnostních informací, který je zodpovědný za dohled na proces zpracování osobních údajů a důvěrných informací;
5) k zpracování osobních údajů a důvěrných informací připouští výhradně osoby, které disponují příslušným oprávněním;
6) zajišťuje kontrolu nad tím, jaké osobní údaje a důvěrné informace, kdy a kým byly do souboru zadány a komu jsou předávány;
7) vede evidenci osob oprávněných k zpracování osobních údajů a důvěrných informací.
5. Osobní údaje a důvěrné informace jsou zpracovávány a uchovávány pro účely používání stránek Novatek Green Energy, konkrétně pro:
1) umožnění používání stránek Novatek Green Energy;
2) informování uživatelů o nových výrobcích a službách spojených se stránkami;
3) vedení správné obsluhy uživatelů a spravování jejich údajů;
4) průzkumy trhu a statistické výzkumy vedené pro potřeby fungování webových stránek Novatek Green Energy;
5) spravování webových stránek Novatek Green Energy, zlepšení jejich funkčnosti a zvýšení kvality poskytovaných služeb;
6) předávání informací a reklamních materiálů spojených s webovými stránkami Novatek Green Energy.
Navíc jsou osobní údaje a důvěrné informace taky zpracovávány pro marketingové a reklamní účely, především za účelem předávání údajů uživatelům o nabídkách a službách nabízených Novatek Green Energy.
6. Uživatelé mají právo na náhled do svých údajů, jejich úpravu a také odstranění.
Za účelem nahlédnutí, smazání nebo úpravy osobních údajů kontaktujte Novatek Green Energy odesláním e-mailové zprávy na adresu: info@novatek.pl.
 
§ 5
Shromažďování anonymních dat
1. Novatek Green Energy neregistruje žádné soukromé údaje uživatelů zpřístupněné nebo předané v souvislosti s využíváním stránek Novatek Green Energy.
2. Během používání stránek Novatek Green Energy podléhají automatické registraci výhradně technické informace, jako jsou typ internetového prohlížeče, operační systém, množství a datum návštěv uživatele a historie aktivit na stránkách Novatek Green Energy.
Uvedené údaje mohou být využity výhradně k statistickým účelům spojeným s fungováním stránek Novatek Green Energy.
3. Některé oblasti webových stránek Novatek Green Energy mohou využívat cookies, tedy textové soubory uložené na zařízení uživatelem a identifikovat ho tak způsobem potřebným k umožnění některých funkcí stránek Novatek Green Energy.
Uvedené soubory neshromažďuji ani nezpracovávají žádné osobní údaje ani důvěrné informace uživatelů.
4. Uživatel může deaktivovat nebo úplně vypnout soubory cookies na stránkách Novatek Green Energy v nastaveních internetového prohlížeče nebo vybrat příslušnou volbu v programech typu firewall.
Vypnutí souborů cookies ale může vyvolat nemožnost úplného využívání možností stránek Novatek Green Energy.
5. Anonymní údaje mohou být shromažďovány také prostřednictvím deníků serverů (logů), především Google a jinými portály využívajícími software tohoto druhu.
6. Stránky Novatek Green Energy také mohou shromažďovat údaje pro lokalizaci uživatelů prostřednictvím vhodného softwaru (aplikací) GPS.

§ 6
Změna a aktualizace osobních údajů
1. Uživatel může kdykoliv aktualizovat a opravovat svoje osobní údaje a důvěrné informace odesláním zprávy na adresu: info@novatek.pl.
2. Uživatel může nést zodpovědnost vůči Novatek Green Energy a třetím osobám za škody způsobené neaktualizováním osobních údajů a důvěrných informací umístěných uživatelem na stránkách.
3. Uživatel může kdykoliv získat od Novatek Green Energy informace ohledně jím zpracovávaných osobních údajů a využívat veškerá kontrolní oprávnění v souladu s v této oblasti obecně platnými právními předpisy.
 
§ 7
Poznámky a otázky
Veškeré otázky, poznámky a jiná prohlášení týkající se zásad ochrany soukromí, osobních údajů, důvěrných informací nebo jakýchkoliv částí webových stránek Novatek Green Energy, směřujte na mailovou adresu Novatek Green Energy: info@novatek.pl.
 
§ 8
Závěrečná ustanovení
1. Tyto zásady ochrany osobních údajů vstupuje v platnost dne 1. dubna 2014.
2. Novatek Green Energy může změnit zásady ochrany soukromých údajů, pokud je to nezbytné pro zvýšení kvality nabízených služeb, jejich uzpůsobení novým nebo změněným funkcím stránek Novatek Green Energy a pokud si to vyžadují obecně platné právní předpisy v této oblasti.
3. V záležitostech neupravených zásadami ochrany soukromých údajů se uplatňují předpisy občanského zákoníku a zákona ze dne 29. srpna 1997 o ochraně osobních údajů.